Smart Office

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศ

Automation system for smart office
 • ช่วยในการประหยัดพลังงาน ควบคุมสภาวะแวดล้อมในที่ทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
 • อำนวยความสะดวก สบาย แและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในที่ทำงาน
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความปลอดภัย
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ cloud จะสามารถควบคุมและดูแลอาคารสำนักงานได้ทั้งอาคาร
 • การติดตั้ง เปลี่ยนแปลงทำได้ง่าย และการใช้งานไม่ยุ่งยาก

ระบบ Automation สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารได้ในระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ระบบควมคุมไฟแสงสว่าง
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิ
 • ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ
 • ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน
 • ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ระบบควบคุมที่จอดรถ
 • ระบบควบคุมการใช้พลังงาน
 • ระบบควบคุมและจัดการน้ำ
Building Automation

ตัวอย่างของระบบออโตเมชั่นที่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ เช่น

ส่วนพื้นที่สำนักงาน - ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง ม่านหรือมู่ลี่ไฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ควบคุมและจัดการการใช้สำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ห้องประชุม - ระบบควบคุมแสงที่เวทีหรือแท่นปราศัย พื้นที่การประชุม และพื้นที่โดยรอบ ระบบเปิดปิดม่านหรือมู่ลี่ไฟฟ้า ระบบเปิดปิดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ วิดีโอ เครื่องเสียงหรือุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมไปถึงการตั้งค่าซีนการทำงานของห้องประชุม เช่น ซีนการประชุม ซีนฉายภาพ ซีนพักการประชุม ซีนเลิกการประชุม เป็นต้น

ห้องผู้บริหาร - ระบบควบคุมการหรีไฟแสงสว่าง ระบบเปิดปิดม่าน มู่ลีไฟฟ้า ระบบปรับอุณหภูมิและแสงโดยอัตโนมัติ ระบบควบคุมอุปกรณ์การฉายภาพเช่น ฉาก เครื่องปรับระดับโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น ระบบควบคุมเครืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง วีดิโอ และเครื่องใช้ไฟฟ้า และการตั้งค่าซีนต่างๆ เช่น ซีนสำนักงาน ซีนพักผ่อน เป็นต้น

พื่นที่อื่นๆ เช่น ห้องซักล้างทำความสะอาด ห้องน้ำ ทางเดิน บันได - ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง หรือระบบเชื่อมโยงการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ