ระบบการสั่งงานอัตโนมัติจากเซ็นเซอร์ต่างๆ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ

1. กดที่แถบเมนูด้านซ้ายบน ที่่หน้า Home

2. เลือกเมนู Housekeeper

3. ที่หน้า Housekeeper จะพบฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆที่ถูกเขียนไว้แล้ว เริ่่มเขียนฟังก์ชั่นใหม่ โดยกดเครื่องหมาย " + "  ด้านมุมบนขวา

4. ตั้งชื่อให้ฟังก์ชั่นการทำงานที่เราต้องการจะสร้าง จากภาพตัวอย่าง ต้องการสร้างฟังก์ชั่นเปิดไฟประตูหน้าบ้านอัตโนมัติโดยให้ไฟเปิด เมื่อเซ็นเซอร์วัดแสงตรวจพบว่าแสงสว่างไม่เพียงพอ

5. ให้เลือก Trigger Event เป็น Sensor เพราะในกรณีนี้เราต้องการให้ เซ็นเซอร์ เป็นตัวตั้งต้นในการสั่งเริ่มการทำงานของฟังก์ชั่น

6. เลือกเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ จากภาพตัวอย่าง เลือกใช้เซ็นเซอร์วัดแสงเป็นอุปกรณ์ตั้งต้น

7. ในกรณีตัวอย่างนี้ ต้องการให้เซ็นเซอร์เริ่มคำสั่งเมื่อแสงน้อยกว่าค่าใดๆ กดเลือกที่แท็บตรงกลาง

8. เลือกระดับแสงที่ต้องการ ซึ่งในกรณีจะเลือก เมื่อค่าแสงน้อย หรือ Weak Light

9. เซ็นเซอร์วัดแสงจะเริ่มสั่งงานเมื่อค่าแสงมีค่าน้อยกว่า Weak light จากนั้นกด OK

10.จากภาพตัวอย่่าง จะได้เงื่อนไขการทำงานตั้งต้นว่า "ถ้าความสว่างของแสงน้อยกว่า 50 lux ....." ทำการกำหนดเงื่อนไขต่อไป หากต้องการสร้างเงื่อนไขซ้อนให้เลือก +Set restricted condition (หากไม่มีเงื่อนไขซ้อนให้เลือก Execute Task - ข้ามไปอ่านข้อ 14 เลย)

11. ผู้ใช้งานสามารถสร้างเงื่อนไขซ้อนขึ้นมาได้อีก เช่น ถ้าความสว่างของแสงน้อยกว่า 50 lux และเปิดใช้งานซีน...อยู๋ (และ/หรือ เซ็นเซอร์...ตรวจพบ...และ/หรือ เป็นวัน...และเวลา...) ให้อุปกรณ์.....ทำงาน เป็นต้น ในกรณีนี้ขอแสดงตัวอย่าง ถ้าความสว่างของแสงน้อยกว่า 50 lux และ ซีนต่อไปนี้ถูกเปิดใช้งานอยู่

12. เลือกซีนที่ต้องการสร้างเป็นเงื่อนไขซ้อน เช่น จากตัวอย่าง เลือกซีน"ไม่อยู่บ้าน" จากนั้น กด OK

13. จากภาพตัวอย่าง ได้เป็นเงื่อนไขเริ่มการทำงานฟังก็ชั่นเป็น "ถ้าความสว่างของแสงน้อยกว่า 50 lux และผู้ใช้งานไม่อยู่บ้าน....." ขั้นต่อไป ทำการกำหนดการทำงาน โดยเลือกที่ Execute Task

14. กด Add Task เพื่อเพิ่มคำสั่งใหม่

15. เลือกอุปกรณ์ที่จะมารับคำสั่ง โดยกดเครื่องหมาย " + " หลังคำสั่งนั้น 

16. จากตัวอย่างนี้ เลือกสวิทช์หรี่ไฟ จำนวน 1  คำสั่ง แล้วกด OK ที่มุมขวาบน

17. กำหนดว่าจะให้อุปกรณ์ทำงานอย่างไร ทำทันทีหรือรอกี่นาทีกี่วินาที จากตัวอย่าง ให้สวิทช์หรี่ไฟเปิด ในทันที(delay 0วินาที) เสร็จแล้วกด Add Task

18. จากตัวอย่างจะได้ฟังก์ชั่นการทำงานแล้วดังนี้ "ถ้าความสว่างของแสงน้อยกว่า 50 lux และผู้ใช้งานไม่อยู่บ้าน ให้สวิทช์หรี่ไฟเปิด" ขั้นต่อไปทำการตั้งค่าข้อความเตือน (ไม่ตั้งก็ได้ หากไม่ต้องการ) โดยกดเลือกที่ Customed Message

19. เลือกอุปกรณ์ที่จะขึ้นชื่อมาในข้อความเตือน

20. ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกที่ สวิทช์หรี่ไฟ

21. แก้ไขข้อความที่ต้องการจะให้ส่งหาเรา ภายใต้แท็บ detected จากตัวอย่าง แก้ข้อความเป็น ไฟหน้าบ้านAuto กดเลือกให้ส่ง alarm หรือ ปิดการแจ้งเตือน จากนั้นกด Save ที่มุมขวาบน

22. เมือกำหนดค่าทุกอย่างครบแล้วให้กด Save ที่มุมขวาบน

23. เปิดใช้งาน House Keeper ด้วยไอคอนทางขวามือ หากต้องการแก้ไข House Keeper ในภายหลังให้กดค้างที่ไอคอนหน้าชื่อ Housekeeper นั้นๆ

 

การควบคุมการทำงานจากระยะไกล(Remote Control) ทั้งจากภายในและภายนอกบ้าน ผ่าน Wi-fi, 3G/4G   >>>Click (คลิ๊ก)

การควบคุมการทำงานผ่านทาง Scene ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นมาเอง - Scene Control   >>>Click (คลิ๊ก)

ตั้งเวลาการทำงานของสวิทช์ไฟหรือหลอดไฟ - Timing Control   >>>Click (คลิ๊ก)